ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗಳು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಪಡೆಯಲು ಈ ಫಾರಮ್ ಭರ್ತಿಮಾಡಿ ಕೊಳ್ಳಿರಿ

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗಳು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಪಡೆಯಲು ಈ ಫಾರಮ್ ಭರ್ತಿಮಾಡಿ ಕೊಳ್ಳಿರಿ


Click Here for Link
Previous Post Next Post