ಮುಹರ್ರಂ ಚಂದ್ರ ದರ್ಶನ: ನಾಳೆ ಮುಹರ್ರಂ ಒಂದು, ಆಗಸ್ಟ್‌ 19 ಕ್ಕೆ ಆಶುರಾಅ್: ಖಾಝಿ ಮಾಣಿ ಉಸ್ತಾದ್

ಮುಹರ್ರಂ ಚಂದ್ರ ದರ್ಶನ: ನಾಳೆ ಮುಹರ್ರಂ ಒಂದು, ಆಗಸ್ಟ್‌ 19 ಕ್ಕೆ ಆಶುರಾಅ್: ಖಾಝಿ ಮಾಣಿ ಉಸ್ತಾದ್ 


ಇಂದು ಚಂದ್ರದರ್ಶನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾಳೆ ಮುಹರ್ರಂ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಆ.18 ಮತ್ತು 19 ಕ್ಕೆ ತಾಸೂಆಅ್ ಆಶುರಾಅ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ದಿನ ಎರಡು ಉಪವಾಸ ಸುನ್ನತ್ತಿದೆ. ಖಾಝಿ ಝೈನುಲ್ ಉಲಮಾ ಮಾಣಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.


ಈಗಿನ ಸುದ್ದಿಯ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಹೊಸ ವರುಷ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಹರುಷ ತರಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ 
Previous Post Next Post