ಹಜ್ಜ್ 2022: ಸರ್ವ ಸುರಕ್ಷಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ, ಮಿನಾದತ್ತ ಹಜ್ಜಾಜ್ ಗಳ ಹರಿವು, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅರಫಾ ಸಂಗಮ ಶುಕ್ರವಾರ

ಹಜ್ಜ್ 2022: ಸರ್ವ ಸುರಕ್ಷಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ, ಮಿನಾದತ್ತ ಹಜ್ಜಾಜ್ ಗಳ ಹರಿವು, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅರಫಾ ಸಂಗಮ ಶುಕ್ರವಾರ 

ಮಕ್ಕಾ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಜ್ಜ್ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದು, ಹಜ್ಜಾಜ್ ಗಳು ಮಿನದತ್ತ ತೆರಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಅರಫಾ ಸಂಗಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹಾಜಿಗಳು ಅರಫಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. 

ಅರಫಾ ಖುತುಬಕ್ಕೆ ಶೈಖ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಮ್ ಅಲ್ ಇಝ್ಝ ನೇತೃತ್ವ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವಾದಿ (ಸಅ)ರು ನಡೆಸಿದ ವಿದಾಅ್ ಭಾಷಣವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಷವು ಮಸ್ಜಿದ್ ಉನ್ನಮಿರಾದಲ್ಲಿ ಅರಫಾ ಖುತುಬಾ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 


Previous Post Next Post