ಶುಭ್ರ ಸಾಗರವಾದ ಮಿನಾ ಕಣಿವೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ಹಜ್ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತ ಚಾಲನೆ, ನಾಳೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅರಫಾ ಸಂಗಮ

ಶುಭ್ರ ಸಾಗರವಾದ ಮಿನಾ ಕಣಿವೆ,  ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ಹಜ್ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತ ಚಾಲನೆ, ನಾಳೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅರಫಾ ಸಂಗಮ 


ಮಕ್ಕಾ| ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಯುವಿಕೆಯ ನಂತರ, ಅಷ್ಟದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಹಜ್ಜ್ ಯಾತ್ರಿಕರು ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದರು. ಈ ವರ್ಷದ ಹಜ್ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಇಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು.


 ಹಜ್ಜಾಜುಗಳು ಯಾಮುತಾರ್ವಿಯಾದ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಗುರುವಾರ ಮಿನಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ನಮಾಝಿನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಮಿನಾದಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ.  ಪ್ರವಾದಿ ಖಲೀಲುಲ್ಲಾ ಇಬ್ರಾಹಿಂ (ಅ) ಮತ್ತು ಅವರ ಪುತ್ರ ನಬಿವುಲ್ಲಾಹಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ (ಅ) ಅವರ ತ್ಯಾಗದ ಸ್ಮರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಯಾತ್ರಿಕರು ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದರು.


 ಮಕ್ಕಾ ತಲುಪಿದ ಯಾತ್ರಿಕರು ಕುದೂಮ್ ನ ತವಾಫ್ ಮುಗಿಸಿ ಮಿನಾಗೆ ಮರಳಿದರು.ಅವರು ಮಿನಾದಲ್ಲಿ ಲುಹರ್, ಅಸರ್, ಮಗ್ರಿಬ್, ಇಶಾ ಮತ್ತು ಸುಬಹ್ ನಮಾಝ್ ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ ಸುಬಹ್ ನಮಾಝಿನ ನಂತರ ಅವರು ಹಜ್ಜ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಆಚರಣೆಯಾದ ಅರಫಾ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅರಫಾಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ. ಅರಾಫತ್ ದಿನವು ಶುಕ್ರವಾರ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಬಾರಿ ಹಜ್ಜುಲ್ ಅಕ್ಬರ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
Previous Post Next Post