ಮಿನಾದಿಂದ ಅರಫಾ ಮೈದಾನದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಜ್ಜಾಜಿಗಳು, ಇಂದು ಅರಫಾ ಸಂಗಮ

ಮಿನಾದಿಂದ ಅರಫಾ ಮೈದಾನದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಜ್ಜಾಜಿಗಳು, ಇಂದು ಅರಫಾ ಸಂಗಮ
ಮಕ್ಕಾ। ಮಿನಾದಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ ಹಜ್ಜಾಜ್ ಗಳು ಶುಕ್ರವಾರ ಸುಬಹಿ ನಮಾಝಿನೊಂದಿಗೆ ಅರಫಾ ಮೈದನಾದತ್ತ ತೆರಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹಾಜಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಹಜ್ಜ್ ನ ಪ್ರಮುಖ ಕರ್ಮ ಅರಫಾ (ಶುಕ್ರವಾರ) ಸಂಗಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹಾಜಿಗಳು ಅರಫಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. 

ಅರಫಾ ಖುತುಬಕ್ಕೆ ಶೈಖ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಮ್ ಅಲ್ ಇಝ್ಝ ನೇತೃತ್ವ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಜ್ ರ  ಹತ್ತನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿ (ಸಅ)ರು ನಡೆಸಿದ ವಿದಾಅ್ ಭಾಷಣವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಷವು ಮಸ್ಜಿದ್ ಉನ್ನಮಿರಾದಲ್ಲಿ ಅರಫಾ ಖುತುಬಾ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
Previous Post Next Post