ರಜಬ್ 27 ಮಿಅ್ ರಾಜ್ ದಿನ ಫೆ.19 ಭಾನುವಾರ: ಖಾಝಿ ಮಾಣಿ ಉಸ್ತಾದ್

ರಜಬ್ 27 ಮಿಅ್ ರಾಜ್ ದಿನ ಫೆ.19 ಭಾನುವಾರ: ಖಾಝಿ ಮಾಣಿ ಉಸ್ತಾದ್ 
ಮಂಗಳೂರು: ರಜಬ್ 27 ಮಿಅ್ ರಾಜ್ ದಿನ ಫೆಬ್ರವರಿ 19 ಭಾನುವಾರ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ದಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಯುಕ್ತ ಖಾಝಿ ಸಯ್ಯದ್ ಕುರಾ ತಙಳ್ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಯುಕ್ತ ಖಾಝಿ ಝೈನುಲ್ ಉಲಮಾ ಮಾಣಿ ಉಸ್ತಾದ್ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಜಮಾದಿಲ್ ಆಖರ್ 30 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಜ.24 ಮಂಗಳವಾರ ರಜಬ್ ಒಂದು ಆದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಜಬ್ 27 ಫೆ.19 ಭಾನುವಾರ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಾಝಿಗಳು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತರೆ.
Previous Post Next Post