ಚಂದ್ರ ದರ್ಶನ: ಇಂದು ರಜಬ್ ಒಂದು - ಖಾಝಿ ಮಾಣಿ ಉಸ್ತಾದ್

ಚಂದ್ರ ದರ್ಶನ: ಇಂದು ರಜಬ್ ಚಾಂದ್ 1  - ಖಾಝಿ ಮಾಣಿ ಉಸ್ತಾದ್
ಮಂಗಳೂರು/ಉಡುಪಿ: ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ದರ್ಶನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರಜಬ್ ತಿಂಗಳ ಚಾಂದ್ 1 (ಜನವರಿ 13) ಶನಿವಾರ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಯುಕ್ತ ಜಮಾಅತ್ ಖಾಝಿ ಮಾಣಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರಂತೆ ಮಿಅರಾಜ್ ರಾತ್ರಿ ಅಥವಾ ರಜಬ್ 27ನೇ ರಾತ್ರಿಯು ಫೆಬ್ರವರಿ 07 ಬುಧವಾರ ಅಸ್ತಮಿಸಿದ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

Previous Post Next Post